6 kroków do udanej inwestycji

Projekt

Pozyskanie projektu

Zakup projektu mogą Państwo zrealizować poprzez ogłoszenie przetargu na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej lub w trybie zapytania ofertowego (zakup z wolnej ręki) zgodnego z art. 4 ust. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Z naszych doświadczeń wynika, że najbardziej zadowoleni byli Dyrektorzy szkół, którzy zorganizowali inwestycje w dwóch etapach. Pierwszy to pozyskanie projektu (najczęściej poprzez zapytanie ofertowe), drugi to organizacja przetargu na wykonanie budowy placu zabaw zgodnie z dokumentacją projektowo – kosztorysową. Podział ten gwarantuje największy wpływ Inwestorów na realizację zadania. Niezależność projektanta od wykonawcy jest zgodna z interesem Inwestora, chociaż wydłuża proces całej inwestycji. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest odpowiednio wczesne przygotowanie wszystkich etapów zadania.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa

Głównym celem dobrze wykonanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej jest stworzenie bezpiecznej przestrzeni zabawowej, w której zostaną zaspokojone naturalne potrzeby ruchu i zabawy dzieci w wieku szkolnym. Ponadto zadaniem części kosztorysowej jest uwzględnienie wszystkich kosztów, które umożliwią wycenę robót budowlanych oraz nawierzchni bezpiecznej stanowiących najczęściej 70% całości inwestycji.

Współpracujemy z wieloma zaufanymi projektantami na terenie całej Polski, którzy przełożą Państwa wymagania na projekt uwzględniający możliwości lokalizacyjne jak i finansowe. Na Państwa życzenie dopilnują również, aby inwestycja została zrealizowana zgodnie z przygotowaną dokumentacją. Kontrowersje budzą żądania inwestorów dotyczące zrzeczenia się praw autorskich do projektu. Takie podejście stwarza możliwość, iż nierzetelny wykonawca dokona zmian, które ostatecznie mogą być sprzeczne z interesem zamawiającego.

Problematyka praw autorskich

Do najczęściej pojawiających się problemów wynikących z zrzeczenia się praw autorskich do projektu należą:

 • zamiana urządzeń na równoważne pod względem funkcji, choć gorszej jakości,
 • zamiana urządzeń na równoważne choć w stylistyce nieodpowiadającej oczekiwaniom Inwestorów,
 • zamiana podbudowy na podbudowę o gorszych parametrach technicznych,
 • zamiana bezpiecznej nawierzchni syntetycznej na nawierzchnię o gorszych parametrach technicznych.

Problematyka mapy do celów projektowych

Prawidłowo wykonana dokumentacja projektowo – kosztorysowa stanowi podstawę

 • przygotowania przetargu,
 • prac budowlanych,
 • prac montażowych,
 • odbioru technicznego,
 • użytkowania urządzeń.

W naszej opinii podstawą poprawnie przygotowanej dokumentacji jest zaktualizowana przez uprawnionego geodetę mapa do celów projektowych. Ponadto profesjonalnie przygotowany projekt placu zabaw powinien uwzględniać wytyczne norm bezpieczeństwa w szczególności PN – EN 1176 i 1177 oraz przepisów prawa budowlanego (ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami).

Kolejnym ważnym aspektem jest uwzględnienie przez projektantów potrzeb dzieci zarówno sześcio jak i dziesięcioletnich (program przeznaczony jest dla uczniów klas I – III). Takie podejście rodzi konieczność doboru urządzeń zróżnicowanych pod względem trudności oraz wzięcie pod uwagę odpowiedniej nawierzchni bezpiecznej amortyzującej upadek z wysokości. Stąd tak ważny jest dobór doświadczonego architekta odpowiedzialnego za przygotowanie projektu, który wprowadzi nawierzchnię tam gdzie jest to konieczne i ściśle określi jej jakość poprzez paramenty techniczne oraz zgodność z wymaganiami normy.

Zagrożenia wynikające z błędów w projekcie

 • Na etapie przygotowywania oferty:
  • Brak możliwości precyzyjnego określenia ilości robót ziemnych (wykop, wywóz/dowóz gruntu, wykonanie nasypów lub niwelacja terenu) – możliwość popełnienia znacznego błędu w kosztorysie ofertowym,
  • Brak pełnej wiedzy w kwestii przebiegającej infrastruktury podziemnej – może spowodować nieprawidłowe rozlokowanie urządzeń (w przypadku przetargu zaprojektuj – wybuduj) w stosunku do zalegającej w gruncie sieci i konieczność ich przełożenia na etapie budowy. Koszty takiej operacji nie będą ujęte w ofercie.
 • Na etapie wykonywania prac budowlano – montażowych:
  • Niekompletne dane wysokościowe wymuszają wprowadzanie korekt do projektu (wykonanie nasypu bądź niwelacji terenu) – konsekwencją mogą być dodatkowe koszty wynikające z konieczności wykonania niezaplanowanych robót budowlanych, w szczególnych przypadkach jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę (np. zaprojektowanie muru oporowego),
  • Niezinwentaryzowane sieci podziemne, a kolidujące z rozwiązaniami projektowymi – spowodują konieczność określenia na budowie nowej lokalizacji urządzeń, co wiąże się z dodatkowymi kosztami przeprojektowania i ponownej alokacji sprzętu rekreacyjno – zabawowego, ponadto często konieczne jest wykonanie ponownych prac budowlanych (podbudowa, nawierzchnia),
  • Możliwość uszkodzenia (przerwania) infrastruktury podziemnej nieuwzględnionej w projekcie – wiąże się z przestojem w dalszych pracach, naprawą uszkodzonej sieci, spełnieniem ewentualnych roszczeń gestora sieci. Uszkodzenie sieci gazowych czy elektroenergetycznych może doprowadzić do śmierci bądź kalectwa pracowników montujących urządzenia.
 • Na etapie użytkowania placu zabaw:
  • Prawdopodobieństwo zamontowania urządzeń oraz wykonania nawierzchni syntetycznych nad podziemną infrastrukturą lub w bliskim jej sąsiedztwie – w przypadku awarii, przeglądów czy remontów infrastruktury zajdzie konieczność demontażu urządzeń i/lub nawierzchni, co spowoduje koszty po stronie przyszłego zarządcy (właściciela) placu zabaw w postaci ponownego ich montażu z jednoczesną utratą gwarancji jaką dawał pierwotny dostawca i wykonawca.

Warto jeszcze raz podkreślić, że zaktualizowana mapa do celów projektowych zwiększa bezpieczeństwo Inwestora oraz ekip wykonujących montaże i roboty ziemne. Ponadto minimalizuje ryzyko niezaplanowanych wydatków najczęściej wynikających z błędów w dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

 

Wszelkie materiały i dane zamieszczone na niniejszej witrynie stanowią własność intelektualną firmy "SATERNUS" Sp. z o.o. Ich kopiowanie lub powielanie, z wyjątkiem przeglądania zawartości witryny w trybie on-line, jest zabronione.
Wszystkie informacje zamieszczone na stronach www firmy SATERNUS Sp. z o.o. nie są ofertą handlową w świetle przepisów Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie usługi sprzedawane przez SATERNUS Sp. z o.o. przeznaczone są do celów bezpośrednio związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową, więc nie stanowią towaru konsumpcyjnego w rozumieniu Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

Hosting: e4www.pl. Webmaster: kusz.org.