Jesteś tutaj : Strona główna  » O produktach  » Gwarancja

Gwarancja

WZÓR GWARANCJI

Gwarancja do f-ry nr....................................... z dn...........................
Nabywca ..............................................................................................
Adres.....................................................................................................

Wyłącznym dystrybutorem urządzeń zabawowych firmy Place Zabaw „SATERNUS” Sp. z o.o. jest firma SATERNUS Sp. z o.o.
Firma SATERNUS zaświadcza, że wszystkie wyroby wykonywane są zgodnie z wymogami bezpieczeństwa .

 1. Okres gwarancji wynosi ……….. miesiące od daty zakupu.
  Gwarancja obejmuje swoim zasięgiem wszystkie kraje Unii Europejskiej.
 2. Warunki gwarancji :
  Reklamacje można zgłaszać w punkcie zakupu urządzeń lub bezpośrednio w siedzibie firmy SATERNUS Sp. z o.o. w Chorzowie przy ul. Kościuszki 63.
  Tel. /faks (032) 241 52 23; 249 54 55;
  Warunkiem rozpatrzenia gwarancji jest przedstawienie f-ry reklamowanego wyrobu z kartą gwarancyjną .
  Gwarancja obejmuje odpowiedzialność za wady fabryczne. W razie uznania reklamacji nabywca ma prawo do bezpłatnej naprawy lub wymiany na nowe.
  Produkt i usługi wykonywane przez firmę SATERNUS w zakresie projektowania, produkcji, montażu, serwisu urządzeń z drewna na place zabaw dla dzieci objęte są ubezpieczeniem OC z włączeniem OC za produkt.
 3. Za wady fabryczne nie uważa się defektów spowodowanych:
  • nieprawidłowym montażem z wyłączeniem montażu wykonywanego przez firmę SATERNUS lub pod jej nadzorem,
  • dewastacją,
  • uszkodzeniem mechanicznym urządzeń w trakcie eksploatacji,
  • naturalnym spękaniem drewna, co nie stanowi zagrożenia dla nośności konstrukcji drewnianej,
  • przetarciem ogniw łańcucha i tulejek w częściach przegubowych, które ulegają naturalnemu zużyciu w następstwie normalnej eksploatacji,
  • wytarciem barwnego impregnatu nawierzchniowego w następstwie eksploatacji, który jest elementem dekoracyjnym.
 4. Wygaśnięcie gwarancji:
  Gwarancja ulega wygaśnięciu przed terminem w niej określonym, jeżeli:
  - nabywca zaniecha dokonywania odpłatnych kontroli technicznych przeprowadzanych przez producenta, który odpowiedzialnie przeprowadzi badania techniczne (zgodnie z normą PN-EN 1176-7) w ……. miesiącu (licząc od daty rozpoczęcia gwarancji) co zostanie potwierdzone ŚWIADECTWEM KONTROLI TECHNICZNEJ URZĄDZEŃ.
  Kontrola techniczna powinna być poprzedzona zleceniem wystawionym przez nabywcę.
 5. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.


 6. Producenci impregnatu zalecają przemalowanie urządzeń po 12 miesiącach.

  Urządzenia zostały zaimpregnowane powierzchniowo ........................